Menu

PRICE LIST IPHONE

PRICE LIST IPHONE
10.0 trên 10 được 1 bình chọn

image 12

IPHONE 6/6S

LCD: 40$

BATTERY: 30$

CHARGING PORT: 45$

FRONT CAMERA: 35$

BACK CAMERA: 40$

BACK GLASS: -$


 

image 13

IPHONE 6 PLUS/ 6S PLUS

LCD: 45$

BATTERY: 35$

CHARGING PORT: 45$

FRONT CAMERA: 35$

BACK CAMERA: 45$

BACK GLASS: -$


 

image 15

IPHONE 7/8

LCD: 50$

BATTERY: 40$

CHARGING PORT: 45$

FRONT CAMERA: 40$

BACK CAMERA: 55$

BACK GLASS: 60$


 

image 14

IPHONE 7PLUS/ 8PLUS

LCD: 55$

BATTERY: 45$

CHARGING PORT: 50$

FRONT CAMERA: 45$

BACK CAMERA: 80$

BACK GLASS: 70$


 

image 16

IPHONE X

LCD: 85$

BATTERY: 55$

CHARGING PORT: 65$

FRONT CAMERA: 55$

BACK CAMERA: 80$

BACK GLASS: 70$


 

Untitled 10

IPHONE XR

LCD: 85$

BATTERY: 55$

CHARGING PORT: 65$

FRONT CAMERA: 55$

BACK CAMERA: 80$

BACK GLASS: 70$


 

Untitled 11 1

IPHONE XS

LCD: 80$

BATTERY: 55$

CHARGING PORT: 65$

FRONT CAMERA: 55$

BACK CAMERA: 80$

BACK GLASS: 70$


 

image 17

IPHONE XS MAX

LCD: 95$

BATTERY: 75$

CHARGING PORT: 65$

FRONT CAMERA: 55$

BACK CAMERA: 80$

BACK GLASS: 80$


 

33

IPHONE 11

LCD: 85$

BATTERY: 65$

CHARGING PORT: 65$

FRONT CAMERA: 55$

BACK CAMERA: 80$

BACK GLASS: 80$


 

1

IPHONE 11 PRO

LCD: 105$

BATTERY: 70$

CHARGING PORT: 100$

FRONT CAMERA: 55$

BACK CAMERA: 100$

BACK GLASS: 80$


 

2

IPHONE 11 PRO MAX

LCD: 135$

BATTERY: 70$

CHARGING PORT: 100$

FRONT CAMERA: 55$

BACK CAMERA: 100$

BACK GLASS: 80$

1a

IPHONE 12 MINI

LCD: 175$

BATTERY: -$

CHARGING PORT: -$

FRONT CAMERA: -$

BACK CAMERA: -$

BACK GLASS: 100$


 

Untitled 14

IPHONE 12

LCD: 175$

BATTERY: -$

CHARGING PORT: -$

FRONT CAMERA: -$

BACK CAMERA: -$

BACK GLASS: 100$


 

1a 1

IPHONE 12 PRO

LCD: 175$

BATTERY: -$

CHARGING PORT: -$

FRONT CAMERA: -$

BACK CAMERA: -$

BACK GLASS: 100$


 

image 18

IPHONE 12 PRO MAX

LCD: 185$

BATTERY: -$

CHARGING PORT: -$

FRONT CAMERA: -$

BACK CAMERA: -$

BACK GLASS: 100$

ĐẦU TRANG