Menu

PRICE LIST IWATCH

PRICE LIST IWATCH
10.0 trên 10 được 9 bình chọn

IWATCH REPAIR

image 19

IWATCH 1st 38/42 mm

GLASS: 100$

LCD: 150$


 

image 20

IWATCH 2nd 38/42 mm

GLASS: 120$

LCD: 150$


 

image 21

IWATCH 3rd 38/42 mm

GLASS: 120$

LCD: 150$


 

image 22

IWATCH 4th 40/44 mm

GLASS: 150$

LCD: 200/ 250$


 

image 23

IWATCH 5/SE 40/44 mm

GLASS: 150/180$

LCD: 200/ 250$


 

image 24

IWATCH 6th 40/44 mm

GLASS: 180/ 200$

LCD: 200/ 250$

ĐẦU TRANG